ผลของกรดออกซาลิกและน้ำตาลซูโครสในรูปเอสเทอร์ของกรดไขมันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยพันธุ์ดอ

Main Article Content

แพรวพรรณ จอมงาม
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

บทคัดย่อ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์: การเกิดสีน้ำตาลที่ผิวเปลือกและการสูญเสียน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกรดออกซาลิก (Oxalic acid, OA) และน้ำตาลซูโครสในรูปเอสเทอร์ของกรดไขมัน (Sucrose fatty acid ester, SFE) ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยพันธุ์ดอ


วิธีดำเนินการวิจัย: วางแผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design) จำนวน 4 ทรีตเมนต์ คือ OA ความเข้มข้นร้อยละ 7.5, SFE ความเข้มข้นร้อยละ 1, OA ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 + SFE ความเข้มข้นร้อยละ 1 (OA + SFE) และชุดควบคุม (น้ำประปา) โดยจุ่มผลลำไยเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น ผึ่งให้แห้งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส


ผลการวิจัย: ภายหลังการจุ่มสารพบว่า เปลือกผลลำไยที่จุ่ม OA, OA + SFE และ SFE เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสว่างมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยเปลือกผลชุดควบคุมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอย่างรวดเร็วหลังการเก็บรักษา ส่วนผลลำไยที่จุ่ม OA, OA + SFE และ SFE มีค่า L* (ความสว่าง) และ chroma สูง รวมทั้งสามารถชะลอการเกิดสีน้ำตาลบนเปลือกผลตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แต่ผลลำไยที่จุ่ม SFE พบการเน่าเสียมากขึ้นเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 20 วัน ขณะที่ ผลลำไยที่จุ่ม OA พบรอยแตกบริเวณเปลือกผลเมื่อเก็บรักษานานขึ้น


สรุป: ผลลำไยที่จุ่ม OA + SFE มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อื่น โดยสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยพันธุ์ดอได้ดี เช่น ลดการสูญเสียน้ำหนัก ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก การเกิดสีน้ำตาล และการเน่าเสียของผลลำไยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akoh, C.C and B.G. Swanson. 1994. Carbohydrate Polyester as Fat Substitutes. Marcel Dekker, New York, USA. 269 pp.

Ali, S., A.S. Khan, M.A. Anjum, A. Nawaz, S. Naz, S. Ejaz and S. Hussain. 2020. Effect of postharvest oxalic acid application on enzymatic browning and quality of lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) root slices. Food Chem. 312: 126051. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.126051.

Apai, W. 2010. Effect of fruit dipping in hydrochloric acid then rinsing in water on fruit decay and browning of longan fruit. Crop Prot. 29(10): 1184–1189. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2010.05.014.

Bepete, M., N. Nenguwo and J.E. Jackson. 1994. The effect of sucrose ester coating on ambient temperature storage of several fruits, pp. 427–429. In B.R. Champ, E. Highley and G.I. Johnson, (Eds.), Postharvest Handling of Tropical Fruits: Proceedings of an International Conference held at Chiang Mai, Thailand, 19–23 July 1993. ACIAR Proceedings No. 50. Watson Ferguson and Company, Brisbane, Australia.

Boonin, P., K. Whangchai, K. Saengnil and J. Uthaibutra. 2006. Effect of anti-browning substances on peel color and quality of longan fruit cv. Daw during storage. Agricultural Sci. J. 37: 144–147. (in Thai)

Caro, Y. and J. Joas. 2005. Postharvest control of litchi pericarp browning (cv. Kwai Mi) by combined treatments of chitosan and organic acids: II. Effect of the initial water content of pericarp. Postharvest Biol. Technol. 38(2): 137–144. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2005.06.012.

Dhall, R.K. 2013. Advances in edible coatings for fresh fruits and vegetables: a review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 53(5): 435–450. https://doi.org/10.1080/10408398.2010.541568.

Ergünes, G. and S. Tarhan. 2006. Color retention of red peppers by chemical pretreatments during greenhouse and open sun drying. J. Food Eng. 76(3): 446–452. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.05.046.

Hai, L.H., A. Joomwong, Y. Chanbang and J. Uthaibutra. 2014. Effect of oxalic acid dipping and wax coating on pericarp browning and storage life of fresh Vietnamese longan fruit cv. Long. Int. J. Agric. Innov. Res. 3(2): 670–677.

Jaitrong, S., N. Rattanapanone, J.A. Manthey, E.A. Baldwin and D. Boonyakiat. 2006. Microscopic anatomy and biochemical components of normal and chilling injured of longan pericarp. Agricultural Sci. J. 37: 5 (Suppl.): 80–84.

Jiang, Y., Z. Zhang, D.C. Joyce and S. Ketsa. 2002. Postharvest biology and handling of longan fruit (Dimocarpus longan Lour.). Postharvest Biol. Technol. 26: 241–252. https://doi.org/10.1016/S0925-5214(02)00047-9.

Joas, J., Y. Caro, M.N. Ducamp and M. Reynes. 2005. Postharvest control of pericarp browning of litchi fruit (Litchi chinensis Sonn cv. Kwai Mi) by treatment with chitosan and organic acids: I. Effect of pH and pericarp dehydration. Postharvest Biol. Technol. 38(2): 128–136. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2005.06.013.

Jung, S.K. and H.S. Choi. 2021. Fruit quality and antioxidant activities of yellow-skinned apple cultivars coated with natural sucrose monoesters. Sustainability. 13(5): 2423. https://doi.org/10.3390/su13052423.

Kabbua, S. and T. Pankasemsuk. 2008. Effects of ascorbic acid on browning and activity of polyphenol oxidase on postharvest quality of longan cv. Daw. Journal of Agriculture. 24(1): 43–50. (in Thai)

Kaewchana, R., C. Techavuthiporn and S. Kanlavanarat. 2006. Sucrose fatty acid coating retards pericarp browning of litchi cv. Hong Huay. Acta Hortic. 712: 579–584. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2006.712.69.

Kaewsuksaeng, S. and N. Tatmala. 2015. Color change and effect of coating with sucrose fatty acid ester on postharvest quality and storage life on off-season rambutan cv. Rongrian. Khon Khan Agr. J. 43(Suppl. 1): 811–817. (in Thai)

Khan, M.R., W. Chinsirikul, A. Sane and V. Chonhenchob. 2020. Combined effects of natural substances and modified atmosphere packaging on reducing enzymatic browning and postharvest decay of longan fruit. Int. J. Food Sci. Technol. 55(2): 500–508. https://doi.org/10.1111/ijfs.14293.

Li, M., Q. Lin, Y. Chen, Y. Chen, M. Lin, Y.C. Hung and H. Lin. 2023. Acidic electrolyzed water treatment suppresses Phomopsis longanae Chi-induced the decreased storability and quality properties of fresh longans through modulating energy metabolism. Food Chem. 404: 134572. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.134572.

Liu, P., N. Xu, R. Liu, J. Liu, Y. Peng and Q. Wang. 2022. Exogenous proline treatment inhibiting enzymatic browning of fresh-cut potatoes during cold storage. Postharvest Biol. Technol. 184: 111754. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111754.

Office of Agricultural Economics. 2022. Agricultural Statistics of Thailand 2022. Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand. 194 pp. (in Thai)

Pan, X.C. 1994. Study on relationship between preservation and microstructure of Euphoria longan fruit. J. Guanxi Agric. Univ. 13: 185–188.

Paull, R.E. and N.J. Chen. 1987. Change in longan and rambutan during postharvest storage. HortScience. 22(6): 1303–1304. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.22.6.1303.

Siriphanich, J. 2010. Postharvest Biology and Plant Senescence. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 453 pp. (in Thai)

Suttirak, W. and S. Manurakchinakorn. 2010. Potential application of ascorbic acid, citric acid and oxalic acid for browning inhibition in fresh-cut fruits and vegetables. Walailak J. Sci. & Tech. 7(1): 5–14.

Tatsumi, Y., T. Hadate, S. Matsuo and K. Tsuno. 2002. Effect of sucrose fatty acid esters, monoglycerol and polyglycerol fatty acid ester on in vitro growth of Botrytis cinerea PEAS. and on postharvest control of rot in fruits. Food Preservation Science. 28(5): 227–234. https://doi.org/10.5891/jafps.28.227.

Thakur, R., P. Pristijono, J.B. Golding, C.E. Stathopoulos, C.J. Scarlett, M. Bowyer, S.P. Singh and Q.V. Vuong. 2018. Development and application of rice starch based edible coating to improve the postharvest storage potential and quality of plum fruit (Prunus salicina). Sci. Hortic. 237: 59–66. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.005.

Whangchai, K., K. Saengnil and J. Uthaibutra. 2006. Effect of ozone in combination with some organic acids on the control of postharvest decay and pericarp browning of longan fruit. Crop Prot. 25(8): 821–825. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2005.11.003.

Yaman, O. and L. Bayoindirli. 2002. Effect of an edible coating and cold storage on shelf-life and quality of cherries. Lebensm. Wiss. Technol. 35(2): 146–150. https://doi.org/10.1006/fstl.2001.0827.

Yörük, M.A., M. Gül, A. Hayirli and M. Karaoglu. 2004. Laying performance and egg quality of hens supplemented with sodium bicarbonate during the late laying period. Int. J. Poult. Sci. 3(4): 272–278. https://doi.org/10.3923/ijps.2004.272.278.

Yoruk, R. and M.R. Marshall. 2003. Physicochemical properties and function of plant polyphenol oxidase: a review. Food Biochem. 27(5): 361–422. https://doi.org/10.1111/j.1745-4514.2003.tb00289.x.

Zhang, S., H. Lin, M. Lin, Y. Lin, Y. Chen, H. Wang, Y. Lin and J. Shi. 2019. Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griff. & Maubl. reduced energy status and ATPase activity and its relation to disease development and pericarp browning of harvested longan fruit. Food Chem. 275: 239–245. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.105.

Zheng, X. and S. Tian. 2006. Effect of oxalic acid on control of postharvest browning of litchi fruit. Food Chem. 96(4): 519–523. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.02.049.