เผยแพร่แล้ว: 2023-08-20

ผลของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกร่วมกับหลังงอกต่อการควบคุมวัชพืช การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด

ณัฐพร วรธงไชย, สดใส ช่างสลัก, สำราญ ศรีชมพร, ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์, ประกายรัตน์ โภคาเดช, เอ็จ สโรบล

121–140

ผลของวัสดุเพาะทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดขอนขาว

ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, นพดล ชุ่มอินทร์, ชนณภัส หัตถกรรม, ศรัณยา เพ่งผล

141–152

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและเภสัชกรรมสมุนไพรทางการเกษตรของกล้วยไม้หวายเหลืองจันทบูร(Dendrobium friedericksianum Rchb. F.) ที่ปลูกต่างพื้นที่

ยรรยง พันธ์พฤกษ์, ศศิมา เมืองแก้ว, ฉัตต์นภา ข่มอาวุธ, พรพยุง คงสุวรรณ, สุภาภรณ์ สาชาติ

153–164

อิทธิพลของโคลชิซินต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพื้นเมือง

สุนทรีย์ สุรศร, ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, กัมปนาท วงค์เครือสอน

165–180