การได้รับการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

Main Article Content

ระวีรัสมิ์ ขวัญซ้าย
นารีรัตน์ สีระสาร
บำเพ็ญ เขียวหวาน

บทคัดย่อ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์: เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประสบปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชส่งผลให้มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและการผลิตทุเรียนของเกษตรกร 2) การได้รับการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร และ 3) ความเห็นด้วยต่อปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร
วิธีดำเนินการวิจัย: ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 240 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 150 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัย: เกษตรกรร้อยละ 65.3 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.93 ปี มีประสบการณ์ปลูกทุเรียนเฉลี่ย 8.54 ปี ต้นทุนการผลิตทุเรียนในปี พ.ศ. 2565 เฉลี่ย 13,628.57 บาทต่อปี ได้รับการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี ได้รับการส่งเสริมจากสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร) อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97) วิธีส่งเสริมการเกษตรได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41) และเกษตรกรมีปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืชโดยสารเคมี ได้แก่ ขาดเงินทุนในการซื้อสารเคมี
สรุป: เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 51.93 ปี การจัดการศัตรูพืชยังคงใช้สารเคมีเป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและผลักดันให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Best, J.W. 1977. Research in Education. 3rd edition. Prentice Hall, Inc., New Jersey, USA.

Burdon, F.J., N.A. Munz, M. Reyes, A. Focks, A. Joss, K. Räsänen, F. Altermatt, R.I.L. Eggen and C. Stamm. 2019. Agriculture versus wastewater pollution as drivers of macroinvertebrate community structure in streams. Sci. Total Environ. 659: 1256–1265. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.372.

Elsey, B. and K. Sirichoti. 2001. The adoption of integrated pest management (IPM) by tropical fruit growers in Thailand as an example of change management theory and practice. Integrated Pest Management Reviews. 6: 1–14. https://doi.org/10.1023/A:1020691321022.

Madchashing, K. 2011. Correlation analysis. Available Source: http://kalawat.esu.ac.th/joomla1522/index.php/component/content/article/44-research/83-correlation-analysis, December 3, 2023. (in Thai)

Mueang Ranong District Agricultural Extension Office. 2022. Ranong: Durian Production Data 2022. Ranong Agricultural Extension Office, Ranong, Thailand. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2022. Durian production data. Available Source: https://www.oae.go.th, August 10, 2022. (in Thai)

Phetjon, S. 2016. Chemical Pesticide Application for Durian Production by Farmers in Sawi District of Chumphon Province. MS Thesis, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai)

Pongpiyadech, J. 2018. Durian Production Management Substitute for Field Crops by Farmers at Khlong Muang Sub-district, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province. MS Thesis, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai)

Promthep, P. 2016. Strategic Plan of the Department of Agricultural Extension, 2016–2021. Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand. (in Thai)

Reantong, W. 2017. Extension Guidelines for Durian Production by Farmers in Tha Sae District, Chumphon Province. MS Thesis, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai)

Sawangsawai, T., P. Sriboonruang and P. Thongdeelert. 2019. Media exposure of durian farmers in Tha Mai district, Chanthaburi province. Agricultural Sci. J. 50(2): 156–166. (in Thai)

Sheahan, M., C.B. Barrett and C. Goldvale. 2017. Human health and pesticide use in Sub-Saharan Africa. Agric. Econ. 48(S1): 27–41. https://doi.org/10.1111/agec.12384.

Wanmuen, S. 2019. Extension for Farmers of Pest Management with Integrated Pest Management in Bo Kluea District, Nan Province. MS Thesis, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai)

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd edition. Harper and Row Publication, New York, USA. 1130 pp.