เผยแพร่แล้ว: 2024-05-21

ผลของการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนและผลผลิตข้าว

ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์, พงศ์ธร เพียรพิทักษ์, ปรางทิพย์ อุนจะนำ

108–121

การยอมรับเทคโนโลยีอัจฉริยะของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

มณวิภา เพ็ชรักษ์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, พิชัย ทองดีเลิศ, นริศรา อินทะสิริ

163–173