การศึกษาฤทธิ์ยังยั้งมะเร็งของสมุนไพรตำรับหนึ่ง : ทางระบบภูมิคุ้มกัน

Main Article Content

สุจิตรา วิวัฒน์วิทยา
มลวิภา วงษ์สกุล
พรทิพา พิชา
ปัญญา เต็มเจริญ
กาญจนา เกษสอาด

Abstract

No abstract available

Article Details

Section
1991 Annual Meeting Abstracts/Lectures