การศึกษาฤทธิ์ยังยั้งมะเร็งของสมุนไพรตำรับหนึ่ง : ทางระบบภูมิคุ้มกัน

Main Article Content

สุจิตรา วิวัฒน์วิทยา
มลวิภา วงษ์สกุล
พรทิพา พิชา
ปัญญา เต็มเจริญ
กาญจนา เกษสอาด

Abstract

No abstract available

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
1991 Annual Meeting Abstracts/Lectures