ผลของยาลดกรดต่อเภสัชจลนศาสตร์

Main Article Content

จันทนี อิทธิพานิชพงศ์
สุพิชา วิทยเลิศปัญญา
ไพโรจน์ ศิริวงษ์
นงนุช ไชยยศ

Abstract

No abstract available

Article Details

Section
1991 Annual Meeting Abstracts/Lectures