การศึกษาเภสัชจลนศาตร์ของยาเซฟตาซีดีมในเลือดและปัสสาวะของสตรีอาสาสมัครโดยใช้เครื่องเอซพีแอลซี (HPLC)

Main Article Content

สุมนา ชมพูทวีป
สุพิชา วิทยเลิศปัญญา
อรณี ตั้งเผ่า
สุวิรากร โอกาสวงศ์

Abstract

No abstract available

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
1991 Annual Meeting Abstracts/Lectures