ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง

Main Article Content

ชมพูนุท อ้นศรี
วราภรณ์ แก้วคอน
รัตติยา ทองรุ่ง
กรกนก อิงคนินันท์
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

Abstract

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในลำดับต้นๆ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็น
มะเร็งที่คาดว่าสามารถป้องกันได้เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากลักษณะของอาหารที่รับประทาน จึงมีการศึกษาจำนวนมากที่
พยายามค้นหาสารจากธรรมชาติที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
ลำไส้ใหญ่ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย 7 ชนิด ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง เขยตาย ปัญจขันธ์ พลูคาว อังกาบ ทองพันชั่ง และ
หญ้าปักกิ่ง โดยทำการทดสอบเบื้องต้นถึงฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง SW480 ด้วย MTT assay ผลการ
ทดลองพบว่า สารสกัดเถาวัลย์เปรียงมีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์ SW480 ได้ดีที่สุด (IC50 = 4.86 μg/ml) สารสกัดเถาวัลย์เปรียงจึง
ถูกเลือกเพื่อนำมาศึกษาในระดับลึกต่อไป โดยทำการค้นหากลไกในการต้านเซลล์มะเร็ง โดยทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อ
การเกิด cell apoptosis ด้วย Flow cytometer และพบว่าสารสกัดเถาวัลย์เปรียงไม่มีผลในการทำให้เซลล์มะเร็งเกิด apoptosis
แต่พบว่าเซลล์บางส่วนมีการตายแบบ necrosis และคาดว่าสารสกัดเถาวัลย์เปรียงอาจมีผลต่อกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์
บางส่วน ซึ่งจะได้ดำเนินการทดสอบผลของสารสกัดนี้ต่อ cell cycle ของเซลล์ SW480 ต่อไป

Article Details

Section
2010 Annual Meeting Abstracts/Lectures