การศึกษาผลการออกฤทธิ์ของนมผึ้งในผู้ป่วยเบาหวาน

Main Article Content

ธวัชชัย ภาสุรกุล
ปัทมา ลิ้วนิช

Abstract

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และการควบคุมอาการทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากผู้ป่วยมักจะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น การแทรกซ้อนของโรคหัวใจ
การเป็นต้อกระจกที่ตา อาการชาที่ปลายมือปลายเท้า และการเป็นแผลเรื้อรัง เป็นต้น ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นตัวสำคัญในการกำหนดอาการของผู้ป่วย ถ้าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้ลดต่ำลงได้ใกล้เคียงกับคนปกติ ก็จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้ นมผึ้งซึ่งมีผู้บริโภคเป็นอาหารเสริมกันมาก มีรายงานการศึกษาผลของนมผึ้งในสัตว์ทดลองที่เป็นโรคเบาหวาน พบว่า นมผึ้งสามารถ
ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงได้ทำการศึกษาผลของการออกฤทธิ์ของนมผึ้งในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการให้ผู้ป่วยรับประทานนมผึ้งทุกวัน และติดตามผลโดยการตรวจเลือด
และปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ พร้อมกับการตรวจร่างกายตามปกติ และการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่านมผึ้งไม่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและชีวเคมี
ของเลือกและปัสสาวะ ผลการประเมินผู้ป่วยด้วยการซักถามชี้ว่า นมผึ้งไม่มีผลต่ออาการของโรค แล่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าสุขภาพทั่วๆไปดีขึ้น (p<0.05) ไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
ในขณะทำการวิจัย และการใช้นมผึ้งในผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อคำนึงถึงอาการทั่วๆไป จึงน่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นควรได้มีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของนมผึ้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles