ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอันตรายในการท่องเที่ยวถ้ำ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

เมธาพัชร คําฟั่น
สุเมต บุญสุด
ภคนันท์ คำจันทราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอันตรายในการท่องเที่ยวถ้ำในระดับจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนครสวรรค์ ตัวอย่างเป็นนักเรียน จำนวน 27 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัดความรู้ ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอันตรายในการท่องเที่ยวถ้ำในระดับจังหวัด เฉลี่ย 19 คะแนน มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ขั้นต่ำ (18 คะแนน) 2) เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนของนักเรียนรายบุคคล กับคะแนนความรู้ขั้นต่ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (18 คะแนน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 67 และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 33 ดังนั้นควรมีการบริหารจัดการสาธารณะในการเตรียมตัวรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายดังกล่าว ทั้งในระดับนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่และการเรียนรู้เพื่อป้องกันตนเองของเด็กและเยาวชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Data travel of Nakhonsawan Province. (2018). The Association of Domestic Travel Situation. Retrieved 17 September 2018, from http://www.domesticthailand.com/show_province.php?

Chitphong, S. (2018). Safety conditions problem effecting international tourists visiting Bangkok in participating in tourism activities. Retrieved 17 September 2018, from

http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1994/1/57602420.pdf

Khongthong, P. & Meesawatdikul, W. (2019). Guidelines of Tourism Safety Management of Hua-Hin, Prachuap Khiri Khan as Tourist Destination for Foreign Tourists. Dusit Thani College Journal, 13(1), 403-414.

Yamepaga, J. (2014). Evident Relation Effect of Crave Travel in Biological travel. Rachaburee: Academic Resource.

Menakhon, J. (2015). Risk Assessment of Tourism Resource Damage Affected by Tourism behaviors in Amphawa Distric, Samut Songkram Province. Bangkok: Suansununtha Rajchapat University.

Yangprasong, P. & Chuyemanee, S. (2016). Ecotourism of Thai tourist The case Visiting Phu Pha Phet Cave, Stun Province. Economics and Public Policy journal, 7(13), 56-69.

Tueanthawon, T., Pinesuwan, K. and Aimpune, P. (2016). Assessment of Disaster Response Plan for Health Sector in Provincial Level. Bangkok: National Institute for Emergency Medicine.

Chaipornpisute, Y. (2014). Action/classroom research of practice of injury on children Assessment of Disaster Response Plan for Health Sector in Provincial Level. Bangkok: National Institute for Emergency Medicine.

The National Speleological Society. (2018). Cave Safely, Cave Softly. Retrieved 17 September 2021, from https://caves.org/webinars/index-8.shtml#BSA