เผยแพร่แล้ว: 27-06-2022

ผลของการใช้ใบหม่อนทดแทนอาหารสำเร็จรูปต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของกระต่ายลูกผสมพื้นเมือง

ภาคภูมิ ซอหนองบัว, วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร, ปิยะนัฐ กลับคง, สุวิทย์ ทิพอุเทน, อารีย์พร คำชมภู, สายัณห์ สืบผาง

1-6

การจำแนกระดับความหวานของสับปะรดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

ศรัญญา กาญจนวัฒนา, วรวิทย์ ตีรวัฒนประภา, ปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง, กัญจน์ ภักดีสงคราม

53-63