ข้อเสนอแนะด้านวัสดุภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการก่อสร้าง บ้านดิน: กรณีศึกษาอาคารเพื่อกิจกรรมนักศึกษา

Main Article Content

ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
นิโรธ ศรีมันตะ
เดชณรงค์ วนสันเทียะ

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการศึกษาวัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนามาตรฐานการสร้างบ้านดิน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าของวัสดุและการผสมผสานเทคโนโลยีชาวบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการสร้างบ้านดินให้เกิดรูปแบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยการทำการทดสอบคุณภาพมาตรฐานของวัสดุอิฐดินดิบอย่างง่ายที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านดิน และการทดลองกระบวนการก่อสร้างบ้านดินบนสถานที่จริง ซึ่งผลการวิจัยสรุป       2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) ผลการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานวัสดุสำหรับก่อสร้างบ้านดิน คือ อัตราส่วนผสม (ดินเหนียว:ฟาง:แกลบ:ทราย) 1:4:4:2 ซึ่งมีน้ำหนักอิฐดินดิบต่อก้อน เบาและให้ความแข็งแรงที่ดี และใช้วัสดุท้องถิ่นที่ประหยัดต้นทุนเป็นอย่างดี และ (2) ผลการศึกษากระบวนการก่อสร้างบ้านดินเชิงสร้างคุณค่า คือ ข้อเสนอแนะด้านหลักการออกแบบ ด้านการก่อสร้าง และด้านการประยุกต์ใช้และตกแต่งบ้านดิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธนา อุทัยภัตรากูร. (2547). จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน. กรุงเทพมหานคร: สวนเงินมีมา.

อรศิริ ปาณินท์ (2540). การศึกษาบ้าน หมู่บ้าน และเทคโนโลยีการก่อสร้างของหมู่บ้านจีนฮ่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารหน้าจั่ว สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 15, 3-34.

ประมุข บุญศิลป์ และศาสตรา เหล่าอรรคะ. (2563). สถาปัตยกรรมบ้านดิน : ประยุกต์ภูมิปัญญาการสร้างเพื่อใช้อยู่อาศัยในภาคอีสาน. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 14(4), 129-143.

Deboucha, S. & Hashim, R. (2011). A Review on Bricks and Stabilized Compressed Earth Blocks. Sci Res Essays, 6(3), 499-506.

Begum, R., Habib, A. and Begum, H.A. (2014). Adobe Bricks Stabilized With Cement and Natural Rubber Late. Int J Energy Sci Eng, 2(1), 36-38.

ราชบดินทร์ บุญไชโย ธนา อุทัย และไพริน พงษ์สุระ. (2545). บ้านดิน แนะนำการสร้างบ้านดินเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สวนเงินมีมา.

ธนา อุทัยภัตรากูร. (2561). ชายผู้เปลี่ยนดินและไม้ไผ่ให้เป็นบ้าน. สืบค้น 15 มีนาคม 2561, จาก http://www.okmd.or.th/okmd-kratooktomkit/280/designer-bamboo

ประชุม คำพุฒ. (2548). การศึกษาเกี่ยวกับบ้านดิน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 3(6), 29-50.