ความเป็นพิษต่อเซลล์ของเมลาโทนินและอนุพันธ์ ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดเซลล์ตับ

Main Article Content

สวรรค์ ธิติสุทธิ
กาญจนา แซ่อึง
วิพา ชุปวา

บทคัดย่อ

เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ถูกสังเคราะห์และหลั่งโดยต่อมไพเนียล          ซึ่งพบว่าเมลาโทนินเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งได้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของเมลาโทนินคือเป็นฮอร์โมนที่มีค่าครึ่งชีวิตค่อนข้างสั้นและออกฤทธิ์กว้าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุพันธ์เมลาโทนินโดยมุ่งเน้นศึกษาการแทนที่ที่ N-atom บนวงแหวนอินโดลของเมลาโทนินและทำการทดสอบอนุพันธ์ของเมลาโทนินโดยทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดเซลล์ตับปกติของมนุษย์ (Chang liver) และเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ (HepG2) ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์โดยใช้การทดสอบ MTT ผลการศึกษาพบว่าผลผลิตร้อยละ (percent yield)
ของสารเอ็นเมทิลเมลาโทนิน อะซิเตตเมลาโทนิน เบนโซอิลเมลาโทนิน และเนปโทอิลเมลาโทนิน ร้อยละ 43.41, 44.78,  54.55 และ 30.50 ตามลำดับ ผลการทดสอบ MTT ไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์ของเมลาโทนินทั้งในเซลล์ตับปกติและเซลล์มะเร็งตับ หลังจากได้รับสารทดสอบ 24 ชั่วโมง ส่วนอนุพันธ์เมลาโทนินที่สังเคราะห์ได้พบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งสองชนิดแต่ อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและพัฒนาสารอนุพันธ์เมลาโทนินไปเป็นยาแผนปัจจุบันใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization (WHO). (2022). Cancer. Retrieved 10 September 2022, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer.

Ferlay. J., Colombet, M., Soerjomataram, I., Parkin, DM., Piñeros, M., Znaor, A. and Bray, F. (2021). Cancer statistics for the year 2020: An overview. International Journal of cancer, 149(5), 778-789.

Tan, XW., Xia, H., Xu, JH. and Cao, JG. (2009). Induction of apoptosis in human liver carcinoma HepG2 cell line by 5-allyl-7-gen-difluoromethylenechrysin. World Journal of Gastroenterology, 15(18), 2234-2239.

Menéndez-Menéndez, J. & Martínez-Campa, C. (2018). Melatonin: An Anti-Tumor Agent in Hormone-Dependent Cancers. International Journal of Endocrinology, 2018(1), 1-20.

Martin-Renedo, J., Mauriz, JL. and Jorquera, F. (2008). Melatonin induces cell cycle arrest and apoptosis in hepatocarcinoma HepG2 cell line. Journal of Pineal Research, 45(4), 532–540.

Blask, DE., Sauer, LA. and Dauchy, RT. (2002). Melatonin as a chronobiotic/anti-cancer agent: cellular biochemical and molecular mechanisms of action and their implications for circadian-based cancer therapy. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2(2), 113–132.

Joo, SS. & Yoo, YM. (2009). Melatonin induces apoptotic death in LNCaP cells via p38 and JNK pathways: therapeutic implications for prostate cancer. Journal of Pineal Research, 47(1), 8–14.

Marot, C., Chavatte, P., Morin-Allory, L., Viaud, M.C., Guillaumet, G., Renard, P., Lesieur, D. and Michel, A. (1998). Pharmacophoric search and 3D-QSAR comparative molecular field analysis studies on agonists of melatonin sheep receptors. Journal of Medicinal Chemistry, 41(23), 4453-4465.

Rivara, S., Pala, D., Bedini, A. and Spadoni, G. (2015). Therapeutic uses of melatonin and melatonin derivatives: a patent review (2012 - 2014). Expert Opinion on Therapeutic Patents, 25(4), 425-441.

Blask, DE., Sauer, LA., Dauchy, RT., Holowachuk, EW., Ruhoff, MS. and Kopff, HS. (1999). Melatonin Inhibition of Cancer Growth in Vivo Involves Suppression of Tumor Fatty Acid Metabolism via Melatonin Receptor-mediated Signal Transduction Events. Cancer research, 59(15), 4693–4701.

Sauer, LA., Dauchy, RT. and Blask, DE. (2001). Polyunsaturated fatty acids, melatonin and cancer prevention. Biochemical Pharmacology, 61(12), 1455–1462.

Lissoni, P. (2002). Is there a role for melatonin in supportive care?. Supportive Cancer Care, 10(2), 110–116.

Zhou, J., Lei, W., Shen, L., Luo, HS., and Shen, ZX. (2008). Primary study of leptin and human hepatocellular carcinoma. World Journal of Gastroenterology, 14(18), 2900-2904.

Rodriguez-Garcia, A., Hevia, D., Mayo, JC., et al. (2017). Thioredoxin 1 modulates apoptosis induced by bioactive compounds in prostate cancer cells. Redox Biology, 12(1), 634–647.

Wang, Z., Fan, J., Liu, M., et al. (2013). Nutraceuticals for prostate cancer chemoprevention: From molecular mechanisms to clinical application. Expert Opinion on Investigational Drugs, 22(1), 1613–1626.

Fan, LL., Sun, GP., Wei, W., Wang, Z.-G., Ge, L., Fu, W.-Z. and Wang, H. (2010). Melatonin and Doxorubicin synergistically induce cell apoptosis in human hepatoma cell lines. World Journal of Gastroenterology, 16(12), 1473-1481.