เผยแพร่แล้ว: 23-03-2023

ระบบจัดเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีน

ธีรพงศ์ สงผัด, รุ้งจิตรา ม่วงศรี, ธิดารัตน์ คำจันทร์

12-21

การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ 105 บ้านยาง โดยใช้ตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน

โชติรส นพพลกรัง, ทิพย์สุดา กุมผัน, ณัฐกร โต๊ะสิงห์, รุ่งรดิศ สมทอง, ศิริพงษ์ หอมแขก, กริชนันท์ เจริญพันธ์, อนงค์นารถ ชัยทอง

22-32

การวิเคราะห์อัตราการไหลหลากของฝายบ้านโพนทราย

นันทวัน ทองพิทักษ์, โชคชัย ไตรยสุทธิ์

33-44