การสร้างเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานในงานเจียระไนและขัดแต่งผิว

Main Article Content

สุกัญญา พลศรี
ณัฐวุฒิ พลศรี

บทคัดย่อ

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาการตีมีดในกระบวนการเจียร การขัด และการลับคมที่ได้คุณภาพไม่สม่ำเสมอ ใช้เวลานาน เพื่อลดปัญหาเหล่านั้น เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานได้รับการออกแบบโดยมีหลักการทำงาน คือ การตัดและขัดผิววัสดุที่ต้องการ โดยผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษา ณ โรงตีมีดบ้านโนนแย้ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานเครื่องมีส่วนประกอบหลัก คือ หน่วยส่งกำลัง ชุดฐานเครื่องที่มีหมุด 90 องศา ชุดลูกกลิ้งสายพาน ชุดเครื่องขัดสายพาน ชุดกระดาษทรายสายพาน โดยการทำงานของเครื่องขัดสายพาน มอเตอร์เป็นชุดขับเคลื่อนมู่เล่ขับ จากนั้นพูลเลย์ตามจะส่งกำลังไปยังกระดาษทรายสายพาน เกิดการหมุนของกระดาษทราย และตัด เจียระไนวัสดุ ที่ต้องการเข้ากับกระดาษทราย โดยสามารถปรับหมุนตามองศาและขนาดที่ต้องการ ผลการวิจัยพบว่าเมื่อใช้เครื่องขัดสายพานในการเจียระไน เมื่อเลือกใช้มู่เล่ขับขนาด 5.5 นิ้ว จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานแบบเดิมโดยใช้เวลา 280 วินาทีต่อครั้ง ลดเวลาการเจียระไนใบมีดลง 100.44 วินาทีต่อครั้ง คิดเป็น 26.39%  และคิดเป็นปริมาณงานที่ได้เพิ่มขึ้น 3 ชิ้นต่อชั่วโมง และชิ้นงานที่ได้จากการเจียระไนมีความเรียบเนียนกว่าการตัดแบบดั้งเดิม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ดอกจันทร์ คำมีรัตน์. (2552). แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรในการบริหาร (4M). สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2565, จาก

http://mslib.kku.ac.th/elib/multim/books/Economic2554/NISACHOL% 20NA%20RANONG/06_ch2.pdf.

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง. (2565). ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ. สืบค้น 1 ธันวาคม 2565, จาก http://www.yaplonglocal.go.th/main2/view.php? content=page&id=1.

ชนิกานต์ เฉลิมงาม. (2554). การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการขัดชิ้นงาน (OD Polishing) ของบริษัทไซโก้อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เน็กท์เพิร์ท. (2565). ความเร็วรอบและอัตราป้อนของงานกัด. สืบค้น 1 ธันวาคม 2565, จาก https://www.nextpert.co.th/ content/content2020/20200722-milling-cutting-speed-and-feedrate.

นรารักษ์ บุตรชา และคณะ. (2558). เครื่องขัดเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับงานวัสดุ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6. ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย.

วีระวัฒน์ ทองงาม. (2548). การสร้างและพัฒนาเครื่องขัดกระดาษทราย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง.

สุรพงศ์ บางพาน. (2545). เครื่องขัดกระดาษทรายตามแนวยาว. เชียงใหม่: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.