Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

           วารสารผลิตกรรมการเกษตร มีวัตถุประสงค์ที่จะรับบทความวิชาการคุณภาพดี จากอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย หรือนักวิชาการต่างๆ ทั่วไปทั้งในและนอกประเทศ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ด้านการเกษตร เช่น พืชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง ส่งเสริมการเกษตร อารักขาพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

          ทุกบทความจะทำการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว กองบรรณาธิการของสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่จะส่งพิมพ์ตามที่เห็นสมควร และไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ของวารสาร

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

          บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) 

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

          วารสารตีพิมพ์  3 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม -เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้