1. คำแนะนำภาษาไทย (v.24.2.65)

     2. คำแนะนำภาษาอังกฤษ (v.24.2.65) 

     3. ใบลงทะเบียนนำส่งบทความ (วผก.1) (v.24.2.65)

     4. ใบลงทะเบียนนำส่งบทความ (วผก.1) (v.24.2.65)

     5. ตัวอย่างรูปแบบตามข้อกำหนดของวารสาร

     6. ตัวอย่างรูปแบบตามข้อกำหนดของวารสาร

     7. บทความตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์

     8. บทความตัวอย่างสายสังคมศาสตร์

     9. แบบแจ้งการโอนเงิน (วผก.5) (v.12.10.65)