ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

     ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

บรรณาธิการอำนวยการ

     คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ

 

บรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ

 

กองบรรณาธิการ

     ศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุญยเกียรติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ศาสตราจารย์ ดร. กมล เลิศรัตน์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ศาสตราจารย์ ดร. ทศพล พรพรหม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
     รองศาสตราจารย์ ดร. นพมณี โทปุญญานนท์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร. นคเรศ รังควัต   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร. ยศ บริสุทธิ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล เศรษฐบุตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร. ชิติ ศรีตนทิพย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินก   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท   มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

     อาจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา

     อาจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน

     อาจารย์ ดร. ปัทมา หาญนอก

     นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา

     นางสาวปาณิศา วงค์ใส

     นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง 

     นายกานต์พนธ์ ชุมพู

     นางกนกพร นันทดี

     นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ