Announcements

ประกาศ ขอปรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงใหม่

2024-01-16

     เนื่องจากวารสารผลิตกรรมการเกษตรมีนโยบายเข้าสู่ฐานนานาชาติ Asean Citation Index (ACI) ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบ วารสารขอปรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงใหม่ โดยเริ่มใช้กับบทความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
คำแนะนำภาษาไทย (v.16.1.67) pdf-2.png

     ขอขอบพระคุณ
     วาสารผลิตกรรมการเกษตร

ประกาศ ขอปรับลดช่องทางการรับเข้าบทความ

2024-01-16

     ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป วารสารผลิตกรรมการเกษตรขอปรับลดช่องทางการรับเข้าบทความ เหลือเพียงหนึ่งช่องทาง คือ ผ่านระบบ ThaiJo เท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ขอบคุณที่ให้ความสนใจในการส่งตีพิมพ์ในวารสารฯของเรา

 

     ขอขอบพระคุณ
     วารสารผลิตกรรมการเกษตร

ประกาศชะลอรับการประเมินบทความประเภทเร่งด่วน (Fast Track)

2023-09-06

     เนื่องจากในปี พ.ศ. 2567 วารสารผลิตกรรมการเกษตรวางแผนในการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI 1 รอบปี 2568-2572 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง TCI ได้กำหนดขึ้นมาใหม่นั้น วารสารฯ จึงขอชะลอรับการประเมินบทความประเภทเร่งด่วน (Fast Track) ออกไปก่อน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2566 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


     ขอขอบพระคุณ
     วารสารผลิตกรรมการเกษตร

ประกาศ เรื่อง การรับบทความวิจัยแบบเร่งด่วน ของวารสารผลิตกรรมการเกษตร

2022-12-19

     เนื่องด้วย มีผู้แต่งส่งบทความวิจัย เพื่อให้วารสาร ฯ พิจารณาในช่องทางแบบเร่งด่วนจำนวนมาก จนเกรงว่าจะไม่สามารถทำงานคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทางวารสารผลิตกรรมการเกษตรสามารถบริหารจัดการบทความได้อย่างมีคุณภาพ จึงขอกำหนดจำนวนในการรับพิจารณาบทความวิจัยแบบเร่งด่วน จำนวน 6 เรื่อง/เดือน  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  ทั้งนี้  สำหรับบทความในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้รับครบตามกำหนดแล้ว จึงขอปิดรับพิจารณาบทความแบบเร่งด่วนก่อน  

     ขอขอบพระคุณ
     วารสารผลิตกรรมการเกษตร


ประกาศเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของวารสารผลิตกรรมการเกษตร

2022-10-18

วารสารผลิตกรรมการเกษตร กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ดังนี้

  1. การเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชการแบบปกติ อัตราเรื่องละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  2. การเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการแบบเร่งด่วน (Fast Track) อัตราเรื่องละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

       เมื่อผู้เขียนบทความได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) แล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการส่งบทความความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินต่อไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

       ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

       ประกาศเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของวารสารผลิตกรรมการเกษตร