เนื่องจากในปี พ.ศ. 2567 วารสารผลิตกรรมการเกษตรวางแผนในการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI 1 รอบปี 2568-2572 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง TCI ได้กำหนดขึ้นมาใหม่นั้น วารสารฯ จึงขอชะลอรับการประเมินบทความประเภทเร่งด่วน (Fast Track) ออกไปก่อน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2566 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


     ขอขอบพระคุณ
     วารสารผลิตกรรมการเกษตร