เนื่องด้วย มีผู้แต่งส่งบทความวิจัย เพื่อให้วารสาร ฯ พิจารณาในช่องทางแบบเร่งด่วนจำนวนมาก จนเกรงว่าจะไม่สามารถทำงานคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทางวารสารผลิตกรรมการเกษตรสามารถบริหารจัดการบทความได้อย่างมีคุณภาพ จึงขอกำหนดจำนวนในการรับพิจารณาบทความวิจัยแบบเร่งด่วน จำนวน 6 เรื่อง/เดือน  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  ทั้งนี้  สำหรับบทความในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้รับครบตามกำหนดแล้ว จึงขอปิดรับพิจารณาบทความแบบเร่งด่วนก่อน 

     ขอขอบพระคุณ
     วารสารผลิตกรรมการเกษตร