อิทธิพลของปุ๋ยมูลวัวและลีโอนาร์ไดต์ต่อการเจริญเติบโตและสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ของกระเจียวแดง

Main Article Content

สมหมาย ปะติตังโข
ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
กิ่งแก้ว ปะติตังโข

บทคัดย่อ

     กระเจียวแดงเป็นพืชป่าที่อยู่ในวงศ์ขิง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของมูลวัวและลีโอนาร์ไดต์ต่อการเจริญเติบโต สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ของกระเจียวแดงในแปลงปลูกธรรมชาติ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ำ ผลการทดสอบ พบว่า กรรมวิธีการทดลองมูลวัวผสมกับลีโอนาร์ไดต์ ที่อัตรา 1:1 มีการแตกกอมากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 หน่อ/กอ ความสูง 38.06 เซนติเมตร และจำนวนใบต่อต้นมากที่สุด เท่ากับ 9.66 ใบ/ต้น ตามลำดับ ส่วนกรรมวิธีที่ใส่ลีโอนาร์ไดต์และชุดควบคุมมีจำนวนหน่อ ความสูงและจำนวนใบน้อยที่สุด สำหรับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด พบว่า กรรมวิธีที่ใส่มูลวัวผสมกับลีโอนาร์ไดต์อัตราส่วน 1:1 มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 117.33 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อน้ำหนักแห้ง 1 กรัมของตัวอย่าง ปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 396.33 มิลลิกรัม ของคาเทชินต่อน้ำหนักแห้งของตัวอย่าง ส่วนปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ที่น้อยที่สุด คือ กรรมวิธีที่ใส่ลีโอนาร์ไดต์ 100% และชุดควบคุม (ดินร่วนปนทราย) ดังนั้น ปุ๋ยมูลวัวผสมลีโอนาร์ได์ต่อตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก จึงเป็นสูตรที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต รวมถึงการสร้างสารฟีนอลิกและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ปลูกกระเจียวแดง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akimbekov, N., X. Qiao, I. Digel, G. Abdieva, P. Ualieva and A. Zhubanova. 2020. The effect of leonardite-derived amendments on soil microbiome structure and potato yield. Agriculture 10: 147. Available: doi: 10.3390/ agriculture10050147.

Akinremi, O.O., H.H. Janzen, R.L. Lemke and F.J. Larney. 2000. Response of canola, wheat and green beans to leonardite additions. Can. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 80(3): 437-443.

Alamgir, A.N.M. 2018. Therapeutic use of Medicinal plants and their extracts: volume 2. Springer, New York.

Amarowicz, R., B. Cwalina-Ambroziak, M.A. Janiak and B. Bogucka. 2020. Effect of N fertilization on the content of phenolic compounds in Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tubers and their antioxidant capacity. Agronomy 10(8): 1215.

Anuradha, U.B., S.S. Patil, A.R. Kurubar, G. Ramesh and S. Hiregoudar. 2022. Influence of organic and inorganic fertilizers on growth, yield and quality of turmeric (Curcuma longa L.) cv. Salem. Biological Forum 14(3): 1218-1221.

Arif, S., K. Tahsin and M. Tonguc. 2013. Effects of leonardite applications on yield and some quality parameters of potatoes (Solanum tuberosum L.) Turk. Plant Biotechnology Journal 18(1): 20-26.

Ausavasukhi, A., C. Kampoosaen and O. Kengnok. 2016. Adsorption characteristics of Congored on carbonized leonardite. Journal of Cleaner Production 143(50): 6-514.

Azawanida, N.N. 2015. A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal Plants, Principle, Strength and Limitation. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 4(3): 1-6.

Bhatla, C.S. 2018. Secondary metabolites: in Plant Physiology, Development and Metabolism, Springer Nature Singapore Pte Ltd. Gateway East, Singapore.

Chan, K.Y., A. Bowman and A. Oates. 2001. Oxidizable organic carbon fractions and soil quality changes in an oxic paleustalf under different pasture leys. Soil Science 166(1): 61-67.

Chen, Y., C.E. Clapp and H. Magen. 2004. Mechanisms of plant growth stimulation by humic substances: The role of organo-iron complexes. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 50(7): 1089-1095.

Kolodziej, B., D. Sugier and E. Bielinska. 2013. The effect of leonardite application and various plantation modalities on yielding and quality of roseroot (Rhodiola rosea L.) and soil enzymatic activity. Journal of Geochemical Exploration 129: 64-69.

Krup, V., L.H. Prakash and A. Harini. 2013. Pharmacological activities of Turmeric (Curcuma longa L.). Journal of Ayurveda Medical Sciences 2(2): 2-4.

Lucia, M., C. Bertoldo, B. Della, M. Giovanni, S. Chiara, F. Ravi, L. Marinello, G. Sartori, A. Marsilio, A. Baglieri, M. Romano, M. Colombo, C. Francesco, C. Giovanni, G. Concheri, A. Squartini and P. Stevanato. 2021. Novel effects of leonardite-based applications on sugar beet. Frontiers in Plant Science 12: 646025. Available: doi: 10.3389/fpls 2021.646025.

Ma, D., S. Dexiang, L.W. Yaoguang, X.Y. Chenyang and T. Guo. 2015. Effect of nitrogen fertilization and irrigation on phenolic content, phenolic acid composition, and antioxidant activity of winter wheat grain. Journal of the Science of Food and Agriculture 95(5): 1039-1046.

Nguyen, P. and E.D. Niemeyer. 2008. Effects of nitrogen fertilization on the phenolic composition and antioxidant properties of Basil (Ocimum basilicum L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry 56(18): 8685- 8691.

Pertuit, A.J., J.B. Jerry, J. Dudley and J.E. Toler. 2001. Leonardite and fertilizer levels influence tomato seedling growth. Journal of Horticultural Sciences 36(5): 913-915.

Pochadom, S., S. Khaokaew, P. Sooksamiti, K. Jutamanee and G. Landrot. 2013. Chemical characterizations of leonardite from lignite mine for agricultural applications. Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environment. Kasetsart University, Bangkok. pp. 243-249.

Raizada, S., A. Kumar, N.K. Kumar and P. Kumar. 2018. Effect of organic and inorganic nutrient on growth, yield and profitability of turmeric (Curcuma longa L.). J. Pharmacogn. Phytochem SP1: 3096-3098.

Ratanaprommanee, C., K. Chinachanta and F. Chaiwan. 2017. Chemical characterization of leonardite and its potential use as a soil conditioner for plant growth enhancement. Asia Pac. Plant Biotechnology Journal 22(4): 1-10

Ravazzolo, L., S. Trevisan, C. Forestan, S. Varotto, S. Sut, S. Dall’Acqua, M. Malagoli and S. Quaggiotti. 2020. Nitrate and ammonium affect the overall maize response to nitrogenavailability by triggering specific and common transcriptional signatures in roots. International Journal of Molecular Sciences. 21(2): 868. Available: doi.10.3390/ijms21020686.

Srichamroen, A. 2017. Extractions of Curuma sessilis Gage and its Antioxidant Determinations Compare between before and after in vitro Simulated Digestion. KKU Science Journal 45(4): 844-857.

Sugier, D., B. Kolodziej and E. Bielinska. 2013. The effect of leonardite application on Arnica montana L. yielding and chosen chemical properties and enzymatic activity of the soil. Journal of Geochemical Exploration 129: 76-81.

Wongwattanasathien, O., K. Kangsdahlampai and L. Tongyonk. 2010. Antimutagenicity of some flowers grown in Thailand. Food and Chemical Toxicology 48(4): 1045-1051.

Zhao, C., C. Wang, S. Zhongjian, L. Rongzong, X. Sun, L. Borras-Hidalgo, W.K. Orlando, Y.Q. Jianlin and L. Zhao. 2021. Effect of nitrogen application on phytochemical component levels and anticancer and antioxidant activities of Allium fistulosum. the Journal of Life and Environmental Sciences 9: 1-13. Available: DOI 10.7717/peerj.11706.

Zhishen, J., T. Mengcheng and W. Jianming. 1999. The determination of flavonoid contents in mulberry scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry 64(4): 555-559.