วารสาร Journal of Science and Technology CRRU ฉบับปฐมฤกษ์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย