วารสาร Journal of Science and Technology CRRU ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป