ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 สวัสดีปีแพะทอง และขอกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับท่านรักษาการอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคนใหม่ คือ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ใจหาญ ตำแหน่งเดิมของท่านคือ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี้อีก           6 เดือน มวลชนส่วนมากของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความพึงพอใจมากเพราะท่าน             มีวิสัยทัศน์เป็นผู้บริหารที่ดี ดำเนินงานตามแผนและกรอบของงานที่วางไว้ ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม           จึงทำให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ทางกองบรรณาธิการก็ขอแสดงความยินดี และขออวยพร           ให้ท่านบริหารงานได้สำเร็จ ก้าวหน้าตามแผนและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่คาดหวัง และในช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะมีการเลือกตั้งคณบดีและผู้อำนวยการ จึงอยากเรียนขอให้มีคนดีมีฝีมือ ช่วยลงสมัครเข้ามาทำงานรับใช้สังคม และเป็นกรรมการคัดเลือกก็ขอให้คัดเลือกด้วยการตัดสินใจของตนเอง คัดสรรคนดีมีฝีมือเข้ามาทำงานรับใช้สังคมราชมงคลตะวันออก ให้เจริญสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะจากผลงานที่ผ่านมา คนที่ได้รับเลือกเข้ามาทำงาน มีทั้งไม่มีฝีมือ ทำงานไม่เป็นระบบ และนอกจากนั้นยังมีบางท่านหลงอำนาจตัวเอง จนทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันเก่าแก่ที่เขาเคยสะสมสร้างคุณงามความดีกันมาอย่างช้านาน น่าสงสารจริงๆ สำหรับบุคลากร นักศึกษาที่ต้องได้รับผลกระทบจากความไร้ความสามารถของคนเพียงบางคน

มาถึงข่าวดีบ้าง ขณะนี้วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ส่งข้อมูลหลักฐานรายละเอียดทุกอย่างไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Centre) เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้อีกประมาณ 6 เดือน ทาง TCI คงส่งผลการประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 มาให้ทราบ พวกเราคณะผู้จัดทำวารสารทุกท่าน มั่นใจอย่างยิ่งว่า วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะได้รับการประเมินกลุ่มวารสารให้อยู่ในกลุ่มวารสารกลุ่มที่ 1 ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ปี พ.ศ. 2558 10 ชาติใน ASEAN จะเข้าสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ทำให้วารสารของพวกเราจะเข้าสู่สากลได้อย่างสมภาคภูมิ และขอประชาสัมพันธ์ข่าว คือ ในช่วงวันที่ 20 22 พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลายหน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ทพัทยา จ.ชลบุรี จึงขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยขอดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนี้กองบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ต้อนรับปีใหม่ 2558 ปีแพะทอง คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่หวังไว้ ทุกประการด้วย....เทอญ

Published: 07-11-2022