คณะที่ปรึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ศ.ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ศ.ดร.วาสนา  วงษ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ศ.ดร.สนม  ครุฑเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
ศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11
รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
รศ.ดร.สุพัตน์ สุกมลสันต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
Prof.Dr.Bin Wu Ryerson University, Canada
15
Prof.Dr.Hanshik Chung Gyeongsang National University, Korea
16
Prof.Dr.Hideaki Ohgaki Kyoto University, Japan

บรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
รศ.ดร.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รองบรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กองบรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
ผศ.ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5
ผศ.ดร.ทักษิณา เครือหงส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7
ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9
ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10
ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11
ดร.คมสันต์ งามขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12
ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13
ดร.วาณิช นิลนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฝ่ายจัดการฐานข้อมูล
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
อ.เอกวิศว์ สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
นายวรงค์ บุญนิมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและจัดเตรียมต้นฉบับ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
อ.อนุสรณ์ แซ่จันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ