คณะที่ปรึกษา
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ สังกัด
1 รศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม

 

บรรณาธิการภายนอก
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ สังกัด
1 ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ศ. ดร.วาสนา  วงษ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ศ. ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 ศ. ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 ศ. ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 ศ. ดร.นราธิป  วิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 ศ. ดร.เกตุ  กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศ. ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec)
10 รศ. ดร.สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 รศ. ดร.สนม  ครุฑเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 รศ. ดร.วรากร  ไม้เรียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 รศ. ดร.กิ่งพร  ทองใบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14 รศ. ดร.สุพัฒน์  สุกมลสันต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16 รศ. ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17 Prof. Dr. Bin Wu Ryerson University, Canada
18 Prof. Dr. Hanshik Chung Gyeongsang National University, Korea
19 Prof. Dr. Hideaki Ohgaki Kyoto University, Japan

 

บรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ สังกัด
1 ดร.ณัฐพงศ์  วงษ์ดำเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

รองบรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ สังกัด
1 ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

กองบรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ สังกัด
1 รศ. ดร.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 รศ. ดร.เจษฎา  อิสเหาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 รศ. ดร.ปรีชา  สาคะรังค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4 รศ. ดร.ณรงค์ชัย  วิวัฒนาช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5 ผศ. ดร.เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6 ผศ. ดร.ละอองศรี  ศิริเกษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7 ผศ. ดร.ทักษิณา  เครือหงส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8 ผศ. ดร.สามารถ  ต่ายขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9 ผศ. ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10 ผศ. ดร.ไพบูลย์  เกียรติสุขคณาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11 ผศ. ดร.วาณิช  นิลนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12 ผศ. พินทุสร  ปัสนะจะโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13 ดร.คมสันต์  งามขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14 ดร.สุนทรา  เฟื่องฟุ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ฝ่ายจัดการฐานข้อมูล
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ สังกัด
1 นางสาวอามีนะห์  ไชยธารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 นายวรงค์  บุญนิมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและจัดเตรียมต้นฉบับ
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ สังกัด
1 อาจารย์อนุสรณ์  แซ่จันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 นางสาวอามีนะห์  ไชยธารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 นายสุรัตน์  วังพิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ