Announcements

 

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

          ด้วยวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ขอประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร และมีเป้าหมายเพื่อผลักดันวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน และฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

          ดังนั้น กองบรรณาธิวารสารฯ จึงกำหนดรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงโดยใช้รูปแบบ APA (Amenican Psychological Association) โดยผู้เขียนบทความภาษาไทยที่มีรายการอ้างอิงเป็นภาษาไทย ต้องเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยังคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้วย เพื่อให้กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปล

ตัวอย่างเช่น
มนตรี สังข์ทอง. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์พหุระดับ เมื่อกลุ่ม
          ตัวอย่างมีขนาดเล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 18(1), 116-124.
Sonktong, M. (2013). The study of efficiency of parameter estimation methods in multilevel analysis of small
             sample groups. Journal of Burapha University, 18(1), 116-124.

          ทั้งนี้ ผู้กี่ยวข้องสามารถศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ได้ที่ฟังก์ชั่น คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ -----> คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562 

และจะเริ่มออนไลน์ฉบับแรกในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป