แจ้งการปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2022-04-22

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

          ด้วยวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตเรื่องจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จากเดิมอย่างน้อย 2 ท่าน มาเป็น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

Vol. 10 No. 1 (2022): January - June 2022

Published: 2022-05-29

Increasing productivity of clay brick forming to build a clay house using compressive forming equipment

Chaiwat Kittidecha, Sommai Saramath, Puttasayan Narapinij, Nutchanon Thaikrua, Kriangsuk Supinna, Triluk Yawichai

11-22

Forecasting influenza incidence by SARIMA model in Nong Khai Province

Masronee Arwaekaji, Jutatip Sillabutra, Chukiat Viwatwongkasem, Pichitpong Soontornpipit

23-33

Effect of Mucona dietary supplementation on semen quality and testosterone level in boars

Surangkana Suklerd, Em-on Olanratmanee, Santikom Srijareon, Arrita Kongthip

98-107

View All Issues

Indexed in tci