การพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียในกากน้ำตาลโดยใช้น้ำมะพร้าว เป็นสารอาหารเสริมและการเติมสารที่ทำให้เกิดเจล

Main Article Content

กาญจนา ชินสำราญ
ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter aceti subsp. xylinum TISTR 975 ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบด้วยกากน้ำตาลโดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นสารอาหารเสริมและเติมสารที่ทำให้เกิดเจล ได้แก่ อะการ์ เพคติน และอัลจิเนต ที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้สภาวะการหมักแบบนิ่ง ใช้กล้าเชื้อ เริ่มต้นร้อยละ 10 หมักที่อุณหภูมิห้อง ผลการศึกษา พบว่า แบคทีเรียสร้างเซลลูโลสได้ดีที่สุดในกากน้ำตาลที่ละลายด้วยน้ำมะพร้าวที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 10 ดีกรีบริกซ์ และเติมสารเพคตินร้อยละ 0.5 โดยใช้ระยะเวลาในการหมัก 15 วัน สามารถขยายระดับการผลิตในอาหารเลี้ยงเชื้อ ปริมาตร 1 ลิตร ได้เซลลูโลสจากแบคทีเรีย 710.38 กรัม/ลิตร (น้ำหนักเปียก/ปริมาตร) หรือ 28.05 กรัม/ลิตร (น้ำหนักแห้ง) คิดเป็นผลได้ร้อยละ 2.80 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวและเพคติน สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้กากน้ำตาลเป็นซับสเตรทได้

 

Development of bacterial cellulose production in molasses by using coconut juice as the nutrient supplement and adding of gelling agent

The objective of this study was to develop the bacterial cellulose production from the Acetobacter aceti subsp. xylinum TISTR 975 in molasses medium by using coconut juice as the nutrient supplement and adding gelling agents which including agar, pectin and alginate at various concentration. The fermentation system was conducted in static culture using 10% inoculum and incubated at the room temperature. The result shows that the highest bacterial cellulose can be produced in molasses which dissolved in the coconut juice at 10 ๐brix of total solid, added 0.5% of pectin and spent 15 days of fermentation time. The scale of the fermentation at the 1 liter of medium has a 710.38 g/l (wet weight/volume) of cellulose or 28.05 g/l (dry weight), and the percent yield was 2.80. The result also suggests that coconut juice and pectin can be used in order to enhance bacterial cellulose production in medium with the use of molasses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)