เทคนิคใหม่สำหรับนับไข่ปลา : ด้วยโปรแกรม ImageJ

Main Article Content

ธนิต เบี้ยแก้ว
วราห์ เทพาหุดี
เจษฎา อิสเหาะ
รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข
ธนพล ปั้นดี

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ต้องการที่จะพัฒนาวิธีการนับจำนวนไข่ปลาจากรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล ด้วยโปรแกรม ImageJ ซึ่งเป็นโปรแกรมเปิดสำหรับการประมวลผลจากภาพถ่าย โดยทำการศึกษาไข่ปลา 3 ชนิด คือ ปลาจาด Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945) ปลาม้า Boesemania microlepis และปลาเสือตอ Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) ผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคนิคนี้ในการนับจำนวนไข่ปลา 1 ถึง 100 ฟองของปลาทั้ง 3 ชนิด มีความถูกต้องแม่นยำร้อยละ 100 และเมื่อทำการสุ่มไข่ปลาแต่ละชนิดมาจำนวน 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 และ 1 กรัม และทำการทดสอบด้วยเทคนิคเดิมพบว่าการนับไข่ปลาจาด ปลาม้า และปลาเสือตอ มีความถูกต้องแม่นยำเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 99.37 ± 1.10 , 98.77 ± 0.76 และ 99.33 ± 0.45 ตามลำดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้เทคนิคนี้ในการนับไข่ปลาทั้งหมด และมีความถูกต้องแม่นยำสูง และอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนับจำนวนไข่ของปลาชนิดอื่นได้

 

New Technique to Count Fish Eggs : Using ImageJ Software

This present study wanted to develop a new protocol for counting total number of fish eggs from pictures taken from a digital camera using ImageJ, an open-source image processing software. Eggs from 3 species of fishes i.e. Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945), Boesemania microlepis and Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) were determined. Results showed that numbers of fish eggs of 3 fish species between 1 to 100 eggs, accuracies of counting by this technique were 100%. When sampling fish eggs for 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 g from each species and using this technique, average accuracies of Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945) Boesemania microlepis and Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) were 99.37 ± 1.10 , 98.77 ± 0.76 และ 99.33 ± 0.45%, respectively. These results indicate that this technique could be utilized for counting total number of fish eggs with high accuracy and may be applied for other fish eggs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)