การทดสอบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์แบบโมดูล กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่างชนิดกันในสภาวะการใช้งานจริงในประเทศไทย

Main Article Content

นภัทร วัจนเทพินทร์
ไชยยันต์ บุญมี

Abstract

The testing of the efficiency of the Module-Grid Inverter with three different types of PV Modules: In case of real operation in Thailand.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ได้จากอินเวอร์เตอร์แบบโมดูลที่ใช้งานร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่างชนิดกัน สามชนิด คือ ชนิดผลึก ชนิดผลึกเดี่ยว และชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน ทดสอบที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้เครื่องวัดและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าวัดและเก็บข้อมูล และเลือกข้อมูลมาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง ผ่านค่าความแปรปรวน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ที่ต่อร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนมีค่าตํ่ากว่าจากประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ที่ต่อร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกผสมและชนิดผลึกเดี่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ที่ต่อร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกผสม และชนิดผลึกเดี่ยวไม่มีความแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)