การประเมินคุณภาพด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยใช้การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล

Main Article Content

สิทธิกร มังคลา

Abstract

การประเมินประสิทธิภาพทางด้านการดำเนินงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการศึกษาของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยใช้การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล (DEA) และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ HCU งานวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพทางด้านการดำเนินงาน โดยใช้ปัจจัยนำเข้าสองปัจจัยคือบุคคลากรสายวิชาการและบุคคลากรสายสนับสนุนของคณะต่าง ๆ ปัจจัยผลผลิตใช้จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับและจำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่โดยถ่วงน้ำหนักตามงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับต่าง ๆ กัน ผลการประเมินประสทิ ธิภาพในครั้งนี้มี 4 คณะที่มีประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ และจากการวิเคราะห์ HCU พบว่าอีก 2 คณะควรเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มปัจจัยผลผลิตทางด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทุนวิจัยที่ได้รับ

 

The evaluation of the implementation of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. By using Data Envelopment Analysis.

The Performance Evaluation of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The objective were evaluated the performance of Faculties in the University by using DEA analysis, and using HCU analysis model for increase the efficiency. The Data Envelopment Analysis (DEA) was used for evaluated the efficiency of faculties in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, by using inputs from two factors are include academic staff and non-academic staff. The factor productivity are include the number of students graduated, total research foundation and research and innovation that have been published weighted according to research published in different levels. The results show that the 4 faculties have performance evaluation and 2 faculties which should increase performance by using relative efficiency. The published research and research foundation are output factors for increase the performance by using Hypothetical Comparison Unit (HCU) analysis.

Article Details

How to Cite
มังคลา ส. (2015). การประเมินคุณภาพด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยใช้การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล. RMUTSB ACADEMIC JOURNAL, 3(2), 148–154. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/article/view/99442
Section
Research Article