ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

เบญขพร สว่างศรี
สุภาวดี เผอกฟัก

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

 

The Affecting Factors of Woman8 Participation in Community Development Case Study Samchuk , Suphanburi.

The purposes of this research were:1) to study the affecting of woman’s participation in community development and , 2) to study woman’ s participation level in community development. The sample group were 396 of 18-60 years and woman and resident in Samchuk.The instrument was questionnaire about the affecting factors of women’s participation in community development in Samchuk Suphanburi. The questionnaire has two parts; The responder’s personal factors and the woman’s participation level. The second part of the questionnaire has three sections;12 questions in social and cultural,10 questions of economic and 15 questions of political and environment.Data were analyzed by using frequency distribution, percentage, mean standard deviation one-way ANOVA correlation of Cronbach and IOC.

The research found;1)The mostly sample live in Samchuk District have ages between 31-40 years, graduated in secondary school and married, the income less than 10,000 Bath per month and to be The community, resident for 31 years.(2)The overall of the woman’s participation in community development are in the medium level in social and cultural , political and environment and the lowest level in economic and,(3)The various of personal factors affect to the community development participation at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)