กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์
    (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข                           
     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ                                       
     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี)
ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์               
     (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง                               
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ                 
     (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ศาสตราจารย์พันเอกมฑิรุทธ มุ่งถิ่น                      
     (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ คม สุคนธสรรพ์                 
     (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
     (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)                         
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
      (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์                   
     (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ชาญณรงค์ รอดคำ         
     (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร เกตุงาม
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี เสาหิน
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธารินี ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ สนองราษฎร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา


ฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี    
ดร. วริยาภรณ์ เตียวเจริญ
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา 
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
นางสาวปัญจีรา ศุภดล
นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์