กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์                            สถาบันวิทยสิริเมธี
ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ                              สถาบันวิทยสิริเมธี
ศาสตราจารย์ พันเอก ดร. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ชาญณรงค์ รอดคำ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ                 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์                  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา         
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เสาหิน                    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ สนองราษฎร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย    นายสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

ฝ่ายจัดการวารสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี
นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา 
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
นางสาวปัญจีรา ศุภดล
นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์