หัวหน้ากองบรรณาธิการ                 

ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

                

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์สุจินต์ บุรีรัตน์                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์สุขสันต์ หอพิบูลสุข                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์สันติ แม้นศิริ                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์                              สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญ                                  สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์พันเอกมฑิรุทธ มุ่งถิ่น                      วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ศาสตราจารย์นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์วราวุฒิ ครูส่ง                              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์กิตติกร นาคประสิทธิ์               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ รอดคำ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ                             ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม                              รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

รองศาสตราจารย์วิภาวี เสาหิน                                รองศาสตราจารย์สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

รองศาสตราจารย์ธารินี ไชยวงศ์                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สนองราษฎร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย           นายสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

 

ฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี                          นายสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ                             หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

นางสาวปัญจิรา ศุภดล                                          นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี