วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        ค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor = 0.113 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่

Vol. 23 No. 3 (2564): กันยายน-ธันวาคม 2564

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดนางรมเทาด้วยวัสดุเพาะฟางข้าวเสริมซีลีเนียม

สุริมา ญาติโสม, ธนภักษ์ อินยอด, รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ , กนกอร อัมพรายน์, ธนภัทร เติมอารมย์, ชาตรี กอนี, ปวริศ ตั้งบวรธรรมา, สุจิตรา บัวลอย, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์

1-11

วิธีการ CFAE สำหรับการประเมินสภาพฉนวนกระดาษชุบน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ณัฏฐพงศ์ ศรแจ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา คล้ายเรือง

44-56

ความสามารถในการยับยั้งไวรัสของเครื่องผลิตโอโซนที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปาริชาติ พุ่มขจร, อารยา ปุ้ยไชยศร, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์, ยุภารัตน์ เครือวงษา, ศศิธร หล่อเรืองศิลป์, ผดุง กิจแสวง, ปฐวี ทองโปรด, จำลอง กิตติวรเวช, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

57-62

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็ก

สุนทรต์ ชูลักษณ์, ปูริดา สุพิทิพย์, วิชุดา จันทร์ข้างแรม

97-111

View All Issues