ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็น 3,000 บาท/บทความ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป