วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        ค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor = 0.113 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่

Vol. 21 No. 3 (2019): กันยายน-ธันวาคม 2562

แบคเทอริโอเฟจ: ชีววิทยาและการประยุกต์ใช้

ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

1-13

การประยุกต์ใช้โรงเรือนปลูกพืชสำหรับอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

พิมพ์พรรณ ปรืองาม, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วัชรพล ชยประเสริฐ

25-33

สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเถ้าลอย/ยางคอมปาวด์ที่ประยุกต์ใช้สำหรับยางรถอุตสาหกรรม

อัตโยธิน อามาตย์, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์

62-73

ถ่านแกลบและถ่านแกลบที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ที่ปลูกในดินทรายและดินลูกรัง

สมชาย บุตรนันท์, จนิสตา ดวงภักดี, เอกชัย ชั้นน้อย, พิจิกา ทิมสุกใส, บรรยง ทุมแสน, ปัทมา วิตยากร

104-116

View All Issues