วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 3 (2565 - 2567) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (2565): เดือนกันยายน-ธันวาคม

การดูดซับแมงกานีสจากน้ำใต้ดินด้วยถ่านชีวภาพยูคาลิปตัส

อรชพร วิลามาศ, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, อนวัช พินิจศักดิ์กุล

1-10

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ Silver Box: กรณีศึกษา

นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, ปริญญา เพ็งดี

30-38

ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของตำรับจันทน์ทั้งห้า

วรินท์ โอนอ่อน , ฉัตรชนก นุกูลกิจ, ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน , นัฐธิชา เพิ่มผล , ยลดา ศรีเศรษฐ์

88-96

ดูทุกฉบับ