วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 3 (2565 - 2567) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2022): เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดหยาบไบโอชาร์

แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์, เทพกร ลีลาแต้ม , นลิณี ศิริมงคล , บุษบา พรมเทพ

12-18

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวหอมวาริน ที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ภาณุมาศ กองพันธ์ , นพมาศ นามแดง , ฉันทมาศ เชื้อแก้ว , สุรีพร เกตุงาม, ธีรยุทธ ตู้จินดา

19-28

ความสามารถและกลไกของไทมอลในการยับยั้งการเจริญของ Listeria monocytogenes

ปาริชาติ พุ่มขจร, พิชญทัฬห์ โทถม , พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

40-47

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาร์บีคิวรสพริกไทยดำจากเนื้อปลาสวาย

ยุพา บุญมี, มานิดา จันทมงคล, มธุรา อุณหศิริกุล, ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์, อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี

56-63

ผลของความเข้มข้นของไกลโฟเสต พาราควอต และไซเปอร์เมทรินต่อการตายของ กุ้งก้ามแดง Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868)

สุภัชญา ธานี, ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ , จรุงจิต กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ

64-71

ดูทุกฉบับ