หัวหน้ากองบรรณาธิการ                 

ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

                

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์สันติ แม้นศิริ                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์                   สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญ                     สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปัญหา                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พันเอกมฑิรุทธ มุ่งถิ่น            วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ศาสตราจารย์โสระยา ร่วมรังษี                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์กิตติกร นาคประสิทธิ์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์เสาวรัตน์ จันทะโร            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์คมกฤต เล็กสกุล              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์สิทธิชัย บุษหมั่น              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ รอดคำ        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ   มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ                       ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส                      รองศาสตราจารย์วิภาวี เสาหิน             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สนองราษฎร์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง

 

ฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี            นายสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ               หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

นางสาวปัญจิรา ศุภดล                         นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี