การยืดอายุการใช้งานของเพลาใบจักรด้วยกรรมวิธีการเชื่อมโดยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์

Main Article Content

ศิวะ สิทธิพงศ์
ประวิทย์ โตวัฒนะ
อำนวย สิทธิเจริญชัย
ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยืดอายุการใช้งานของผิวเชื่อมพอกเพลาใบจักรที่เตรียมจากกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมกด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์เกรด E71T-1C/T-9C และเกรด E110 T5-K4M H4 ตามลำดับ วิธีการศึกษา 1.สร้างผิวเชื่อมพอก 2.ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 3.ทำการทดสอบความแข็งแรงล้า และ 4.ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ผลการศึกษาพบว่า ผิวเชื่อมพอกจากลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์เกรด E110 T5-K4M H4 ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าผิวเชื่อมพอกจากลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์เกรด E71T-1C/T-9C  ถึง 2 เท่า และปริมาณโครงสร้างเฟอร์ไรท์รูปเข็มมีสูงถึง 85% สำหรับต่อต้านกลไกการล้า ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้งานลวดเชื่อมของช่างซ่อมบำรุงเรือประมงทะเลพื้นบ้านกอและท้ายตัด ชุมชนประมงเก้าเส้ง ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา

Article Details

บท
บทความวิจัย