การเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ครองใจ โสมรักษ์
ณัฐพงษ์ วงษ์มา
อังคณา เทียนกล่ำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร โดยมีทรีตเม้นท์จำนวน 3 ทรีตเม้นท์ คือ พันธุ์สตรอว์เบอร์รี ได้แก่ พันธุ์พระราชทาน 70 พันธุ์พระราชทาน 72 และพันธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งได้ต้นพันธุ์มาจากสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงมีนาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือพันธุ์พระราชทาน 72 และพันธุ์พระราชทาน 70 ตามลำดับ โดยพันธุ์พระราชทาน 80 มีความสูงของต้น ขนาดของทรงพุ่ม จำนวนดอก และจำนวนผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากพันธุ์อื่น ๆ (P<0.05) โดยสตรอว์เบอร์รีเริ่มติดผลช่วงเดือนมกราคมและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม โดยพันธุ์พระราชทาน 80 มีจำนวนผลเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด คือ 5 และ 6 ผลต่อต้น หลังจากปลูก 75 และ 90 วัน ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย