การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

เบญญทิพย์ พรรณศิลป์
วิรัติ ปานศิลา
รณรุทธ์ บุตรแสนคม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลกลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลวาปีปทุม และกลุ่มที่มีภาวะอ้วน จำนวน 34 คน เป็นประชากรที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยโดยใช้วิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ ลักษณะทางประชากร ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน การรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อลดภาวะอ้วน การปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะอ้วนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และการพักผ่อนที่เหมาะสมในการควบคุมน้าหนัก ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน  และกระบวนการจัดการคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ           ขั้นวางแผน (Planning), การปฏิบัติตามแผน (Action), การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (Observation)      และการสะท้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Reflect) ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่างคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ตำบลหนองแสง คือ “เรียนรู้ รับรู้ มุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” เป็นการจัดการโรคอ้วน โดยการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ นำไปสู่การเสาะแสวงหาในสิ่งที่สนใจใคร่รู้ นำไปสู่การรับรู้ การเอาใจใส่ต่อการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม   ตรงตามความต้องการของตนเองที่พึงประสงค์

Article Details

บท
บทความวิจัย