การพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์โรคมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอิงกฎเกณฑ์

Main Article Content

กนกวรรณ คล้ายสุบรรณ์
ขนิษฐา มั่นจิต
วงกต ศรีอุไร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์โรคมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ โดยกฎถูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากกรมวิชาการเกษตร ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมารูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)  และในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล5 (HTML5) ร่วมกับ ภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาจาวา (JAVA)  ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์โรคมันสำปะหลังและสามารถแนะนำวิธีป้องกันแก้ไขโรคมันสำปะหลังได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดงผลของราคามันสำปะหลังประจำวันและราคามันสำปะหลังย้อนหลังในรูปแบบกราฟได้ โดยมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบจำนวน 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน และผู้ใช้งานทั่วไประบบจำนวน 30 คน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ในขณะที่ผู้ใช้งานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าผู้ใช้ระบบทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย