ระเบียบวิธีการทำซ้ำอันดับสามรูปแบบใหม่สำหรับการแก้สมการไม่เชิงเส้น

Main Article Content

Nappassanan Srisarakham
Montri Thongmoon

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่สำหรับการหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น บนพื้นฐานการประมาณค่าด้วยสมการกำลังสอง  เมื่อ  เป็นค่าคงที่ เราได้พิสูจน์ระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่นี้มีอันดับการลู่เข้าอันดับสามและได้นำเสนอตัวอย่างเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่นี้กับระเบียบวิธีการทำซ้ำที่มีอันดับการลู่เข้าอันดับสามรูปแบบอื่น พบว่าระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการแก้สมการไม่เชิงเส้น

Article Details

บท
บทความวิจัย