การกัดกร่อนในบรรยากาศของเหล็กกล้า : ทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษา

Main Article Content

ธีร์ เชาวนนทปัญญา

บทคัดย่อ

       ปัญหาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศนั้นส่งกระทบโดยตรงต่อ ความปลอดภัยของชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวิศวกร และ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้งานของเหล็กกล้า บทความนี้นำเสนอภาพรวมของการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศ เช่น กลไกและลักษณะเฉพาะของการกัดกร่อนประเภทนี้ การเปลี่ยนแปลงของชนิดสนิมบนผิวของเหล็กกล้า รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศ นอกจากนี้ บทความนี้ยังกล่าวถึงวิธีการทำนายอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศ โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่มีประโยชน์สำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาจลน์ศาสตร์ของการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย