การใช้กระติกน้ำสุญญากาศเป็นแคลอริมิเตอร์อย่างง่าย เพื่อหามวลโมเลกุลของสารประกอบจากสมบัติคอลลิเกตีฟ

Main Article Content

เกษศิรินทร์ พลหาญ
มะลิวรรณ อมตธงไชย
สุภาพ ตาเมือง
ปุริม จารุจำรัส
เสนอ ชัยรัมย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทดลองสาธิตทดลองเพื่อหามวลโมเลกุลของสารประกอบจากการติดตามการลดลงของอุณหภูมิจุดเยือกแข็งโดยใช้กระติกน้ำสุญญากาศเป็นแคลอริมิเตอร์อย่างง่าย สมบัติ   คอลลิเกตีฟขึ้นอยู่กับจำนวนอนุภาคของตัวละลายแต่ไม่ขึ้นกับชนิดของตัวละลายที่กำลังทำการวัด สารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวละลายทั้งหมดเป็นเกลือแกง ผงชูรส และน้ำตาลทราย มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ในการทดลอง ตัวทำละลายหรือสารละลายจะบรรจุอยู่ในขวดแก้วที่มีเทอร์โมมิเตอร์ ใส่ลงในกระติกน้ำสุญญากาศที่มีเกลือแกงโรยบนน้ำแข็ง และบันทึกอุณหภูมิที่ลดลงทุกๆ นาที จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาเพื่อหาจุดเยือกแข็งของตัวทำละลาย ( ) หรือ สารละลาย ( ) นอกจากนี้ วิธีการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการหามวลโมเลกุลของสารประกอบในสีผสมอาหารสีแดงหรือสีเหลือง มวลโมเลกุลที่คำนวณได้ของตัวละลายทั้งหมดมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงด้วยเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของเกลือแกง ผงชูรส น้ำตาลทราย  สีแดง และสีเหลือง เท่ากับ 0.53%, 1.12%, 1.86%, 0.31%, และ 0.11% ตามลำดับ ปฏิบัติการทดลองสาธิตทดลองนี้น่าจะเป็นที่สนใจสำหรับครูวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นในการนำไปสอนสมบัติคอลลิเกตีฟในห้องปฏิบัติการ

Article Details

บท
บทความวิจัย