การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างคาร์เบนดาซิมและไทอะเบนดาโซลในผักจากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Main Article Content

เสาวภา ชูมณี
รุจิรา คุ้มทรัพย์

บทคัดย่อ

คาร์เบนดาซิม และไทอะเบนดาโซลเป็นสารกลุ่มเบนซิมิดาโซล นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อราในผัก และผลไม้ ทั้งก่อนหรือหลัง     การเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตามการได้รับสารเหล่านี้เป็นเวลานานส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดปริมาณคาร์เบนดาซิม และไทอะเบนดาโซลในตัวอย่างผัก ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การสกัดตัวอย่างใช้วิธีแบบแคชเชอร์ และทำให้บริสุทธิ์ด้วยการสกัดวัฏภาคของแข็งแบบกระจาย โดยใช้สภาวะการแยกด้วยคอลัมน์ C18 เฟสเคลื่อนที่ คือ น้ำและเมทานอล (50 : 50 %v/v) แบบไอโซเครติก ใช้อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิของคอลัมน์เท่ากับ 40 องศาเซลเซียส ปริมาตรฉีด 5 ไมโครลิตร และตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบฟลูออเรสเซนต์ โดยตั้งความยาวคลื่นในการกระตุ้นเท่ากับ 285 นาโนเมตร และความยาวคลื่นในการคายแสงเท่ากับ 340 นาโนเมตร จากการทดสอบความใช้ได้ของวิธีเคราะห์ โดยใช้สารละลายมาตรฐาน       คาร์เบนดาซิม และไทอะเบนดาโซล พบว่าวิธีการวิเคราะห์มีความจำเพาะเจาะจง มีกราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรงที่ความเข้มข้นของสารเท่ากับ 0.050-3.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจมากกว่า 0.995 มีขีดจำกัดในการตรวจวัดเชิงปริมาณที่ความเข้มข้นของสารเท่ากับ 0.065 และ 0.074 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสำหรับคาร์เบนดาซิม และไทอะเบลดาโซล ตามลำดับ และมีความแม่น และความเที่ยงในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากการนำตัวอย่างผักจากตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 50 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ปริมาณคาร์เบนดาซิม และไทอะเบนดาโซลตามวิธีที่ผ่านการทดสอบความใช้ได้แล้ว พบว่าไม่พบไทอะเบลดาโซลในตัวอย่างทั้งหมด แต่พบคาร์เบนดาซิมตรวจพบในตัวอย่างต้นหอม ในปริมาณที่ไม่เกินค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และพบสารดังกล่าวในผักสลัด และคะน้าในปริมาณที่เกินค่า MRL ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Nuchnuanrat, P. and Jitsatta, N. 2021. Evaluation of fungicide carbendazim resistance in Colletotrichum gloeosporioides causing anthracnose disease of mango cv. Aokrong in Chanthaburi province. RMUTSB Academic Journal. 9(2): 164-173. (in Thai)

Yu, Q.W. and et al. 2017. Monitoring of carbendazim and thiabendazole in fruits and vegetables by SiO2@NiO-based solid-phase extraction coupled to high-performance liquid chromatography-fluorescence detector. Food Analytical Methods. 10(8): 2892-2901.

Zheng, D. and et al. 2022. Flowerlike Ni-NiO composite as magnetic solid-phase extraction sorbent for analysis of carbendazim and thiabendazole in edible vegetable oils by liquid chromatography-mass spectrometry. Food Chemistry. 374: 131761.

Rouabhi, R. 2010. Introduction and Toxicology of Fungicides. London: IntechOpen Limited.

Fares, N.V. and et al. 2021. Determination of fungicides' residues and their degradation kinetics in orange tree fruits using liquid chromatography-tandem mass spectrometry coupled with QuEChERS method. Microchemical Journal. 168: 106376.

Codex Alimentarius. 2022. Pesticides. https://www.

fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/ dbs/pestres/pesticides/en/. Accessed 1 May 2023.

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2016. Thai Agricultural Standard (TAS 9002-2016) Pesticide Residues: Maximum Residue Limits. https://www.acfs.go.th/standard/ download/MAXIMUM-RESIDUE-LIMITS.pdf. Accessed 5 March 2023. (in Thai)

Xu, X. and et al. 2018. Carbendazim residues in vegetables in China between 2014 and 2016 and a chronic carbendazim exposure risk assessment. Food Control. 91: 20-25.

Phansawan, B. and et al. 2015. A sensitive method for determination of carbendazim residue in vegetable samples using HPLC-UV and its application in health risk assessment. Chiang Mai Journal of Science. 42 (3): 681-690.

Chen, Y. and et al. 2022. Quantitative analysis of carbaryl and thiabendazole in complex matrices using excitation-emission fluorescence matrices with second-order calibration methods. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 264: 120267.

Hazer, O. and et al. 2017. Determination of carbendazim and chlorpyrifos in selected fruits and vegetables samples using QuEChERS-HPLC-FD. Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 12(2): 17-30.

Ahn, S. and et al. 2021. Accurate determination of carbaryl, carbofuran and carbendazim in vegetables by isotope dilution liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Chromatographia. 84: 27-35.

Pallavi, M.S. and et al. 2021. Simultaneous determination, dissipation and decontamination of fungicides applied on cabbage using LC-MS/MS. Food Chemistry. 355: 129523.

Krinsunthon, N., Khamthong, T. and Mapradit, P. 2021. Sample preparation for determination of steroids adulterated in herbal pills by high performance liquid chromatography. Thai Food and Drug Journal. 21(1): 59-66. (in Thai)

Chaimongkol, T. and Wittayanan, W. 2018. Development of sample preparation for pesticide residues analysis in difficult food matrices. Burapha Sciecne Journal. 23(3): 1462-1437. (in Thai)

Varela-Martinez, D.A. and et al. 2020. Quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) extraction. In: Poole, C.F. (ed.) Liquid-Phase Extraction. Amsterdam: Elsevier.

Fares, N.V. and et al. 2021. Determination of fungicides' residues and their degradation kinetics in orange tree fruits using liquid chromatography-tandem mass spectrometry coupled with QuEChERS method. Microchemical Journal. 168: 106376.

Ningnoi, T. 2006. A Practical Guide for Single Laboratory. Method Validation of Chemical Methods. Nonthaburi: Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. (in Thai)

Chandran, S. and Singh, R.S.P. 2007. Comparison of various international guidelines for analytical method validation. Die Pharmazie. 62(1): 4-14.

Eurachem. 2014. The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. 2nd edition. https://www.eurachem.org/images /stories/ Guides/pdf/MV_guide_2nd_ed_EN.pdf. Accessed 18 June 2022.

Jitkaew, N. and Sinaviwat, S. 2022. Method validation for determination of sucralose in beverage by high performance liquid chromatography. Bulletin of Applied Sciences. 11(11): 35-44. (in Thai)

Zhang, Y. 2019. Analysis of Organophosphorus and Organochlorine Pesticides in Fruit and Vegetables Using an Agilent 8890 GC with Four Detectors. https://www.agilent.com/cs/ library/applications/application-organophosphorus -organochlorine-pesticides-5994-1215en-agilent.pdf. Accessed 8 November 2022.

Bose, A. 2014. HPLC calibration process parameters in terms of system suitability test. Austin Chromatography. 1(2), 1-4.

Qin, G. and et al. 2021. Risk assessment of fungicide peticide residues in vegetables and fruits in the mid-western region of China. Journal of Food Composition and Analysis. 95: 103663.

Ngamsakpasert, C. and et al. 2021. Reduction of carbendazim in Chinese chives and re-absorption from washing solution using methods of Department of Agriculture. Thai Journal of Science and Technology. 24(4): 629-640. (in Thai)