ไอดีลเฉพาะของเนียร์เลฟท์ออลโมซท์ริง

Main Article Content

ธิติ เกตุคำ

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการขยายงานวิจัยของ T. Shah, F. Rehman and M. Raees ซึ่งเราได้นิยามและศึกษาคุณสมบัติของไอดีลเฉพาะ และไอดีลใหญ่สุดของเอ็นแอลเอริง ถ้า M เป็นไอดีลใหญ่สุดเฉพาะของ N ก็ต่อเมื่อ N/M เป็นเอ็นออลโมฟิลด์ และ P เป็นไอดีลเฉพาะของ N ก็ต่อเมื่อ N/P เป็นแอลเออินกรัลโดเมน

 

Prime Ideals of Near Left Almost Rings

This study aimed to expand some of the results of Shah, Rehman and Raees (2011). It defined and investigated the properties of prime ideals and maximal ideal of an nLA-ring. Moreover, M is a maximal ideal if and only if N/M is an n-almost field and P is a prime ideal of N if and only if N/P is an LA-integral domain.

Article Details

บท
บทความวิจัย