คุณค่าของกากงาดำดิบ

Main Article Content

กาญจนา บันสิทธิ์
ธีระพล บันสิทธิ์

บทคัดย่อ

กากงาดำดิบ เป็นผลพลอยได้จากเมล็ดงาดำหลังการสกัดนํ้ามันธรรมชาติ ด้วยวิธีสกัดเย็นด้วยเครื่องบีบอัดแบบไฮโดรลิค โดยไม่ได้ให้ความร้อนสูงก่อนสกัด กากยังมีคุณค่าของโภชนะต่างๆ เหลืออยู่มาก และจะทำลายสารต้านโภชนะต่างๆ ได้ด้วยความร้อนและเวลาที่เหมาะสม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อให้สารอาหารได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง หรือนำมาแปรรูปต่อในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ และนำมาสกัดสารต้านออกซิเดชัน ตลอดจนใช้คุณค่าของสารต้านออกซิเดชันที่มีในกากงาดำดิบเสริมสุขภาพของผู้บริโภคได้โดยตรง ทำให้ช่วยลดระดับไขมันโดยเฉพาะระดับโคเลสเตอรอล รวมและแอลดีแอลโคเลสเตอรอล และเพิ่มวิตามินอีในเลือดได้การควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับการใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพจะเป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าของกากงาดำดิบได้มากขึ้น

 

Value of Unroasted Black Sesame Seed Cake

Unroasted black sesame meal (UBSM) is a byproduct of sesame virgin oil processing through cold hydraulic pressed extraction. There are many nutrients in UBSM that can be used for food, food industrial products, and antioxidants. These antioxidants from UBSM can be used in health foods, resulting in lower total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol (LDL), and increased serum vitamin E. This leads to an increased value of UBSM.

Article Details

บท
บทความวิจัย