พอลิเมอร์ดูดซับนํ้าได้มาก: การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และ การประยุกต์ใช้

Main Article Content

วารุณี ตานันต์
สายันต์ แสงสุวรรณ

บทคัดย่อ

ไฮโดรเจลเป็นพอลิเมอร์ชอบน้ำที่มีโครงร่างตาข่ายสามมิติ ซึ่งสามารถดูดซับน้ำได้โดยไม่ละลายในน้ำ การเตรียมไฮโดรเจลสามารถเตรียมได้หลายวิธี เช่น ด้วยวิธีปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันหรือการเชื่อมขวาง โดยใช้หมู่ฟังก์ชันภายในโครงสร้างของมอนอเมอร์ในการเชื่อมโยงสายโซ่ และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน ในบทความนี้ได้กล่าวถึงวิธีการเตรียมไฮโดรเจลแบบต่างๆ รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในวิเคราะห์สมบัติของไฮโดรเจล และด้วยคุณลักษณะเด่นของไฮโดรเจลด้านโครงสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นโครงร่างตาข่ายที่สามารถกักเก็บนํ้าและของเหลวทางชีวภาพได้มาก จึงทำให้สามารถนำไฮโดรเจลไปประยุกต์ใช้งานหลายๆ ด้าน เช่น ใช้ในการดูดซับโลหะหนัก ใช้เป็นระบบขนส่งยา และวัสดุปิดบาดแผล เป็นต้น

Super Absorbent Polymer: Synthesis, Characterization, and Applications

Hydrogels are hydrophilic polymers with three-dimensional networks that can absorb water without dissolving. Several methods have been reported for the preparation of hydrogels via co-polymerization or crosslinking reactions by the use of a functional group of monomers which act as crosslinking agents. A chemical initiator is used to start the polymerization reaction. In this review, various methods used for the preparation of hydrogels were presented. Also, numerous methods used to characterize the synthesized hydrogels were briefly reviewed. The key feature of hydrogels with network structures is their ability to store a lot of water and biological fluid. Subsequently, the hydrogels can be used in many applications, such as the absorption of heavy metals, drug delivery systems and materials for wound dressings.

Article Details

บท
บทความวิจัย