ปรสิตโมโนจีเนียนที่พบในปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชัง บริเวณแม่น้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

วุฒิชัย ทองบำรุง
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล

บทคัดย่อ

การศึกษาปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียนที่พบในปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) ที่เลี้ยงในกระชังบริเวณแม่น้ำตาปี ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ใน 1 รอบการเลี้ยง โดยเก็บตัวอย่างปลาเดือนละ 2 ครั้ง ติดต่อกันจนสิ้นสุดการเลี้ยง 135 วัน นำมาตรวจหาปรสิตโมโนจีเนียนจากบริเวณเหงือก จัดจำแนกชนิด คำนวณหาความชุกชุม และความหนาแน่นเฉลี่ย ผลการศึกษาพบมีปรสิตโมโนจีเนียนทั้งหมด 2 สกุล 6 ชนิด ได้แก่ Cichlidogyrus sclerosus, C. tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus sp. A และ Scutogyrus longicornis ทั้งนี้ชนิดที่มีความชุกชุมสูงกว่า 50 % ได้แก่ C. thurstonae (62.28 %), C. sclerosus (60.86 %), C. tubicirrus (60.42 %) และ S. longicornis (59.77 %) ส่วน C. tilapiae, Cichlidogyrus sp. A. มีความชุกชุม 20.09 และ 6.04 % ตามลำดับ, C. tubicirrus มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด (7.86 ตัว / ปลา 1 ตัว) รองมาคือ C. thurstonae (7.08), C. sclerosus (5.39) และ S. longicornis (4.63) ความหนาแน่นเฉลี่ยชี้ให้เห็นว่าปริมาณปรสิตโมโนจีเนียนที่เข้าเกาะอาศัยในปลานิลแดงในการศึกษาครั้งนี้ค่อนข้างต่ำ และไม่สร้างปัญหาต่อสุขภาพและผลผลิตปลาแต่อย่างใด ส่วนคุณภาพน้ำของการศึกษาในครั้งนี้ไม่มีผลต่อปริมาณการเข้าเกาะของโมโนจีเนียน

 

Monogeneans in Cage-cultured Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) in Tapi River, Nakhonsithammarat

 This study investigated monogeneans in cage-cultured red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) from Tapi River, Thung-yai District, Nakhonsithammarat Province. Twenty fish samples were collected every two weeks throughout the rearing period (135 days). The gill parasites were dislodged and prepared for identification. Six species of monogeneans found were identified, Cichlidogyrus sclerosus, C. tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus sp. A, and Scutogyrus longicornis. Of these, four species had more than 50% prevalence, C. thurstonae (62.28%), C. sclerosus (60.86%), C. tubicirrus (60.42%), and S. longicornis (59.77%). Prevalence of C. tilapiae and Cichlidogyrus sp. A. were 20.09% and 6.04% respectively. C. tubicirrus had a mean intensity of 7.86 individuals/1 individual fish, C. thurstonae had 7.08, C. sclerosus 5.39, and S. longicornis 4.63. Because of the low monogenean population present in the cultured fish, there were no clinical signs and fish health and production were not affected. Water quality showed no impact on the infestation of monogeneans.

Article Details

บท
บทความวิจัย